Notícies

La LOSU entra en vigor aquest dimecres.

CSIF


 
Avui, 12 d'abril de 2023, entra en vigor la Llei orgànica del Sistema Universitari (LOSU). Una llei molt controvertida que CSIF rebutja per no donar solucions a la universitat del segle XXI i per no millorar els problemes de precarietat, inestabilitat i temporalitat del Personal Docent i Investigador i del nou Personal Tècnic, de Gestió i d'Administració i Serveis.

Presenta molts interrogants i problemes entre els quals us apuntem:

-
El finançament queda a l'atzar dels governs autonòmics.
- La taxa de reposició no renovarà ni rejovenirà les plantilles de PDI i PAS.
- La doble via funcionarial i laboral perjudicarà professors i investigadors
- El professorat associat contínua amb la seva justa vaga indefinida.
- Es tracta d'un text poc ambiciós i molt generalista per al PAS
- Cronificará la precarietat del PDI.
- Ignora a predoctorals i postdoctorals.
- No millora el sistema retributiu del PDI.
- No diu res dels nous professionals tècnics i gestors del PAS.
- Fragmenta el Sistema Universitari Espanyol i fomenta la politització de les universitats.

Extracte de la nota de la Secretària General d'Universitats (30 de març de 2023) sobre el procés d'acreditació a Professor Ajudant Doctor després de l'entrada en vigor de la Llei orgànica del Sistema Universitari (LOSU) .La Llei orgànica del Sistema Universitari elimina la necessitat de posseir una acreditació per a accedir a la figura contractual de Professor/a Ajudant Doctor/a (*PAD). D'altra banda, la disposició transitòria tercera de la *LOSU, en el seu apartat 1, estableix que l'acreditació vigent de *PAD o de la figura equivalent en la normativa autonòmica, es considerarà com un mèrit preferent, dins dels quatre anys posteriors a l'aprovació de la Llei, a l'efecte de l'accés a la figura de *PAD.

Per tant, a partir de l'entrada en vigor de la *LOSU, els processos d'acreditació a la figura de *PAD ja no podran sol·licitar-se per part dels interessats ni per tant dur-se a terme per part de les agències d'avaluació de la qualitat. Òbviament, aquells processos que es trobin en marxa abans de l'entrada en vigor de la Llei sí que podran finalitzar-se conforme a la normativa vigent en el moment de presentació de la sol·licitud.

12 d'abril de 2023

  •     

  •  

    CSIF

    CSIF. Sector d'Universitats de Catalunya.  csif@upc.edu   Visitants .