Notícies

La LOSU i el Personal Tècnic, de Gestió i Administració i Serveis.

CSIF


 
  • Aprovada la LOSU al Congrés entrarà en vigor als 20 dies de la seva imminent publicació al BOE.
  • La nova Llei Orgànica del Sistema Universitari suposa per al PAS un text poc ambiciós, molt generalista i que es limita a recollir allò establert a l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
No obstant això, des de CSIF ens congratulem d'haver aconseguit incorporar el PAS a la Llei Orgànica del Sistema Universitari (LOSU) i que el Capítol V es refereixi íntegrament al Personal Tècnic, de Gestió i d'Administració i Serveis de les universitats públiques.

A més, es recull per primera vegada a l'article 90 la demanda plantejada per CSIF que “Aquest personal podrà desenvolupar la seva carrera professional, mitjançant la progressió de grau, categoria, escala o nivell, sense necessitat de canviar de lloc de treball i amb la remuneració corresponent a cadascun d'ells, atenent la seva trajectòria i actuació professional, la qualitat dels treballs realitzats, els coneixements adquirits, la formació acreditada i l'avaluació de l'exercici”. Així mateix, podrà desenvolupar la seva carrera professional, mitjançant l'ascens a l'estructura de llocs de treball, atenent la valoració dels seus mèrits, el grau d'especialització i les aptituds per raó de l'especificitat de la funció que exerceix i l'experiència adquirida.
 
Per a CSIF resulta positiu que el text inclogui la possibilitat d'establir programes d'incentius per a aquest col·lectiu, vinculats als seus mèrits individuals ia la seva contribució a la millora de l'activitat que exerceix en relació amb la docència, la investigació, la transferència i l'intercanvi del coneixement o la gestió i prestació de serveis especialitzats.
De la mateixa manera, ens sembla interessant que la Llei reculli que “les universitats implantaran, així mateix, plans anuals de formació al llarg de la vida” i plans plurianuals destinats a la mobilitat, inclosa la mobilitat internacional.
 
La darrera redacció, diferenciant entre accés i provisió, millora un apartat que creava confusió encara que, al nostre parer, segueix sobrant la referència a la possibilitat de concurrència de personal pertanyent a cossos i escales de les administracions públiques.
 
Finalment, cal valorar que es reflecteixi en el text una altra reiterada demanda de
CSIF com és la recollida a la disposició transitòria novena. Procés d'estabilització de les places del personal tècnic, de gestió i administració i serveis de les universitats públiques. Abans del 31 de desembre de 2024 i d'acord amb el que estableix la Llei 20/2021, de 28 de desembre, les universitats públiques han d'articular processos d'estabilització de les places del personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis. El sistema de selecció en aquests processos serà el de concurs o concurs oposició garantint els principis d`igualtat, mèrit, capacitat, publicitat i concurrència. Aquestes places no computaran a la taxa de reposició d'efectius.

No obstant això,
CSIF rebutja les retallades al pes del PAS i del PDI no permanent al Claustre. Augmenta la representació dels estudiants a costa d'aquests dos col·lectius (s'hauran de repartir un escàs 24%) que tornen a ser maltractats novament a la LOSU. Tot i això, al final, hem aconseguit recuperar el representant del PAS als Consells Socials de les universitats.

13 de març de 2023


    

 

CSIF

CSIF. Sector d'Universitats de Catalunya.  csif@upc.edu   Visitants .