Notícies

La LOSU no beneficia el Personal Docent i Investigador de les universitats públiques.

CSIF


 
  • Aprovada la LOSU al Congrés entrarà en vigor als 20 dies de la seva imminent publicació al BOE
  • Recull un termini de sis mesos perquè el Govern presenti un projecte de llei de l'Estatut del PDI
Promou la perniciosa doble via paral·lela, funcionarial i laboral, que fomentarà duplicitats i frenarà la mobilitat, incrementant la precarietat, la discriminació i les desigualtats entre col·lectius.

Ni la temporalitat resol ni assegura l'estabilitat. No ofereix garanties de continuïtat, ni finançament específic per a l'estabilització, cosa que fa impossible arribar al 8% de temporalitat. El pas dels Associats a contractes indefinits no és una estabilització real i efectiva.

Fomenta la laboralització de les plantilles en detriment dels cossos docents universitaris (titular d'universitat i catedràtic d'universitat).

Cronificarà la precarietat generant problemes a Associats, Ajudants Doctors, Visitants i Substituts. En topar a 120 hores, hi haurà problemes amb la docència i la reducció de retribucions per als professors Associats. Genera temor a acomiadaments massius als concursos.

L'absència d'un marc comú a les acreditacions acabarà amb l'homogeneïtat en l'avaluació del PDI funcionari. A les acreditacions i sexennis de laborals i funcionaris no hi haurà unitat de criteri i seran avaluacions diferents. Cal un RD d'acreditacions.

Blinda la “taxa de reposició” per al PDI, cosa que dificultarà la renovació i el rejoveniment de les plantilles.

Ignora els contractats predoctorals, menysprea els investigadors postdoctorals i minusvalora la importància de la recerca a les universitats.
 

No hi ha una carrera acadèmica clara, àgil i predictible. Es trigaran molts anys abans d'arribar a aconseguir una plaça de funcionari o laboral indefinit, cosa que dificultarà la renovació urgent de les plantilles.

No millora el sistema retributiu del PDI. Ni hi ha complement de qualitat docent ni s'incentiva el professorat. Persisteix en un sistema retributiu addicional individualitzat d’avaluació permanent. Hi haurà diferències retributives entre laborals i funcionaris.

Dilata elements claus per a docents i investigadors al desenvolupament posterior d'un Estatut del PDI que naixerà encotillat i condicionat per la LOSU.
 
No hi ha una transitorietat real en la seva aplicació
, cosa que resta la necessària seguretat jurídica i afectarà negativament l'estabilització i la carrera acadèmica del PDI.

13 de març de 2023


    

 

CSIF

CSIF. Sector d'Universitats de Catalunya.  csif@upc.edu   Visitants .