<< Notícies
< Aneca

Informació de l'ANECA sobre Finalització de l'avaluació de la 2a fase de les Ajudes FPU 2019

CSIF


ANECA va remetre al Ministeri, el 3 de juliol de 2020, els informes finals resultants de la segona fase del procés d'avaluació, iniciat el dia 1 de juny, de les sol·licituds rebudes a la convocatòria d'ajudes FPU 2019.
 
S'han aplicat els criteris i barem que regeix la Resolució de 16 d'octubre de 2019 a la qual es desenvolupa la Convocatòria. La Comissió Tècnica ha valorat els mèrits dels sol·licitants que opten a la contractació predoctoral, tenint en compte els següents criteris:

  1. Impacte en la formació, ocupabilitat o trajectòria acadèmica i professional de el projecte que presenta la persona candidata, que inclogui l'objecte de la tesi doctoral i la seva adequat finançament.

  2. Trajectòria acadèmica i professional de la persona que opta a el contracte predoctoral FPU.

  3. Currículum vitae i aportació a el pla de formació de qui dirigeix ​​la tesi doctoral.

  4. Historial cientificotècnic en els últims 5 anys de el grup en el qual s'integraria el doctorand.

Un cop acabada l'avaluació de la fase segona per part d'ANECA, la Comissió d'Avaluació a què es refereix l'Ordre CNU / 692/2019 serà l'encarregada de formular a l'òrgan concedent la proposta de selecció de persones beneficiàries. La proposta de selecció contindrà una relació ordenada de sol·licituds en funció de la puntuació assignada dins de cada àrea ANEP. La puntuació màxima és de 100 punts, resultat de la suma de la puntuació aconseguida en l'avaluació realitzada per ANECA el màxim són 60 punts i la nota mitjana ponderada de l'expedient acadèmic que sumarà un màxim de 40 punts.
 
A la vista de l'informe de la Comissió d'Avaluació, l'òrgan instructor elevarà a l'òrgan concedent la proposta de selecció de sol·licituds.
 
El nombre total d'expedients avaluats ascendeix a 2129. En la distribució de sol·licituds per àrees ANEP destaquen Biomedicina (304), Ciències Socials (186), Filologia i Filosofia (189), Història i Art (191), Psicologia (109) i Química (125). Hi han participat 26 coordinadors d'àrea ANEP i 99 avaluadors. Les àrees que han comptat amb un major nombre d'avaluadors han estat Biomedicina (13), Filologia i Filosofia (10), Història i Art (8) i Ciències Socials (8).
 

Informe >>

23 juliol 2020
 

 

 

 

CSIF

CSIF. Sector d'Universitats de Catalunya.  csif@upc.edu   Visitants .