<< Notícies
< Demandes


CSIF presenta a l'ANECA una proposta per pal·liar la desigualtat en l'avaluació de Sexennis d'Investigació.

CSIF


Davant la desigualtat d'oportunitats entre homes i dones que es manifesta de l'avaluació de sexennis d'investigació en el professorat universitari espanyol i davant la proposta realitzada per ANECA per pal·liar aquesta desigualtat, des del Sector Nacional d'Educació de CSIF volem manifestar el següent:

 • En la citada resolució d'ANECA s'especifica que en la valoració de l'activitat docent es disminuiran les exigències de mèrits relatius a anys de docència i hores lectives impartides de manera proporcional a la durada dels períodes de permís, excedència o baixa acreditats . A més, pel cas dels sexennis s'indica el següent: a la valoració de l'activitat investigadora, sempre que es valorin mèrits emmarcats en un determinat període, s'aplicarà una ampliació de l'esmentat període d'avaluació per temps idèntic a el de la referida situació de permís, excedència o baixa.

  Podria entendre que per valorar l'activitat docent s'entén que els períodes de permís, inclosos el de maternitat s'han de reduir les exigències de manera proporcional al període acreditat mentre que per valorar l'activitat investigadora s'amplia el termini per obtenir les exigències descrites.

 • Que unint els conceptes descrits a l'esmentada normativa, i en concret, en el cas que ens ocupa relatiu als sexennis, el concepte d'acció positiva per a corregir situacions patents de desigualtat sense desavantatge entre homes i dones promogut per la Llei orgànica 3/2007 no s'entén com respectat.

  L'ampliació de el període d'avaluació per obtenir les exigències descrites per ANECA per avaluar els sexennis d'investigació perjudiquen de manera directa, entre d'altres, a les dones avaluades que hagin gaudit de baixes per maternitat respecte dels homes ja que en un període major tindran dret a l'avaluació d'un nombre menor de sexennis.

  Per tot això, Instem a l'ANECA a prendre el mateix concepte que l'establert per al cas de l'avaluació de la docència de reduir proporcionalment les exigències dels mèrits per al cas de l'avaluació de l'activitat investigadora, concepte el qual s'enquadra perfectament dins de la normativa d'aplicació i constitueix una mesura efectiva per pal·liar la desigualtat existent actualment text complet presentat a la directora de l'ANECA.

  El Govern perpetua la discriminació en el complement per a la reducció de la bretxa de gènere per a les professores dels cossos docents universitaris

  Només podran accedir a aquest a partir de l'edat de jubilació forçosa als 70 anys

Segons hem pogut confirmar en el Reial decret llei 3/2021, de 2 de febrer, i podeu corroborar en la pàgina web de classes passives  el complement per a la reducció de la bretxa de gènere, que substitueix el de maternitat, no té efectes retroactius i es reconeixerà únicament a les pensions causades a partir de el 4 de febrer de 2021, per a dones que hagin tingut un o més fills (naturals o adoptats). L'anterior complement per maternitat va estar vigent per a pensions causades entre el 2016.01.01 i el 2021.02.03 i era només per a dones que haguessin tingut dos o més fills (naturals o adoptats).

No obstant això, classes passives segueix excloent l'aplicació del complement de maternitat en les jubilacions voluntàries. El Reial Decret Legislatiu 670/1987, de 30 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de Llei de classes passives de l'Estat regula en la disposició addicional divuitena el complement per a la reducció de la bretxa de gènere:

 • Les dones que hagin tingut un o més fills o filles i que siguin beneficiàries d'una pensió de jubilació o retir de caràcter forçós o per incapacitat permanent per al servei o inutilitat o viduïtat en el règim de classes passives, tindran dret a un complement per cada fill o filla, a causa de la incidència que, amb caràcter general, té la bretxa de gènere en l'import de les pensions de les dones.

El sindicat considera que aquest nou sistema perjudica considerablement a les docents (amb l'aplicació del percentatge establert amb anterioritat es rebia una major quantitat per aquest concepte) i ha traslladat als grups parlamentaris esmenes al Complement de Pensions per a reduir la bretxa de gènere. CSIF planteja estendre el complement per maternitat a les jubilacions parcials de la Seguretat Social i a les voluntàries de classes passives.

8 de Març del 2021

8M Día Internacional de la Mujer: CSIF Trabajando por la Igualdad
 

 

 

 

CSIF

CSIF. Sector d'Universitats de Catalunya.  csif@upc.edu   Visitants .