< Notícies
<< Profesorado

Prorrogació Contractes Professors Associats.

CSIF


Atenent la recent demanda de CSIF


El Ministeri d'Universitats disposa prorrogar els contractes dels professors associats

  • També els d'altres contractats temporals com ajudants, professors ajudants doctors i professors visitants.

CSIF va presentar el 23 de març passat escrit dirigit a Manuel Castells al que li demanava el manteniment dels contractes dels professors associats durant la vigència de l'estat d'alarma i la seva pròrroga amb posterioritat.

Tres dies més tard i atenent les demandes de CSIF, el Ministeri ha proposat l'aprovació d'una disposició legal que conté que es prorrogaran els contractes d'ajudants, professors ajudants doctors, professors associats i professors visitants , celebrats d'acord amb els articles 49, 50 , 53 i 54 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, la durada màxima estigui prevista que finalitzi durant la vigència de l'estat d'alarma i de les seves pròrrogues, en els termes que estableix el Reial Decret 463/2020 , de 14 de març, pel qual es declara d'l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Llevat de pacte en contra, la pròrroga es farà pel temps de durada de l'estat d'alarma i, si s'escau, les seves pròrrogues. Excepcionalment, per motius justificats, les parts podran acordar, amb caràcter previ a la data de finalització de l'contracte, una pròrroga de la mateixa per fins a tres mesos addicionals a el temps de durada de l'estat d'alarma i les seves pròrrogues.

La durada dels contractes prorrogats en aplicació d' aquesta disposició podrà excedir els límits màxims previstos per a estos en la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre.

CSIF celebra que el Ministeri hagi estat receptiu a les seves demandes en favor de diversos col·lectius de professorat universitari inestable i precaritzat.        

27 de març de 2020

 

CSIF

CSIF. Sector d'Universitats de Catalunya.  csif@upc.edu   Visitants .