< Notícies
<< Profesorado

Informació i posició del Ministeri d'Universitats sobre temes clau per als col·lectius universitaris.

CSIF


Manifestada en la reunió virtual de la tarda d'el 8 d'abril de 2020

 

 1. Sobre finalització de el curs 2019-2020. Informa que el 95% de les Universitats ha decidit ja amb el suport de les comunitats autònomes acabar el curs, el seu calendari i avaluació de forma no presencial. Tots aquests temes han de negociar-se en cada universitat i/o comunitat autònoma. En tot cas, el Ministeri vol que el curs no s'estengui en cap cas més enllà de l'1 d'agost.

 2. La valoració de la docència és potestat de cada universitat que ha de cooperar i acordar-la amb l'ANECA o les agències d'avaluació regionals.

 3. La pròrroga dels contractes de professors associats, ajudants, ajudants doctors i Visitant és més enllà del que estableix el Reial Decret és potestat de les universitats i les comunitats autònomes. Per CSIF és aquí on hem de negociar per a imposar la lògica i protegir els col·lectius més inestables i precaris.
  No obstant això, portaran el nostre plantejament de prorrogar fins el 31 d'agost a la Conferència General de Política Universitària.

 4. La problemàtica dels investigadors predoctorals: FPU, FPI i altres. Poden prorrogar seus contractes però no és una pròrroga automàtica sinó que han de sol·licitar-la. En el cas dels FPU el cost serà assumit pel Ministeri d'Universitats.
  En CSIF li hem demanat solucionar amb l'Agència Estat a el d'Investigació el tema de les estades de mobilitat i les pr órrogas per a tots els contractes de personal d'investigació (incloses les de contractes d'altres administracions i empreses privades o les de personal contractat amb càrrec a projectes d' investigació) i no únicament a aquells la durada sigui d'un any o menys.

 5. Sobre la lectura de Tesi . Assenyala el Ministre que és potestat de cada universitat però que sembla raonable que, a l'congelar els procediments administratius, puguin re trasarse o quedar suspeses. Quan interessi fer-les, les 01:00 iversidades hauran llavors buscar fórmules no presencials.

 6. Sexenni de transferència. Tenim la següent informació de la CNEAI:

  1. "Un dels programes més complexos està sent el d i avaluació dels sexennis de transferència de la convocatòria d l'any 2018, havent-se rebut 16.844 sol·licituds, una xifra considerablement superior a la corresponent als sexennis d'investigació, que solen situar-se al voltant de les 8.000. En desembre de 2019 es van resoldre 1.895 sol·licituds. Per a la reuni ó de l' Ple de la CNEAI de l'proper 15 d'abril esperem haver resolt més de l'70% de les sol·licituds i per a finals d'abril esperem tenir avaluades totes les sol·licituds ".

 7. Beques. Encara que és un assumpte de el Ministeri d'Educació ha la necesari a coordinació i estan buscant que es concedeixin per necessitat econòmica de les famílies i no per requisit acadèmic, passant de demanar d'un 6'5 un 5.

 8. Sobre l'eliminació de la taxa de reposició diu que és competència de l'ministeri d'Hisenda i que caldrà esperar als pressupostos generals de l'Estat.

Finalment, Manuel Castells ha assenyalat que passarà a la CRUE ia la Conferència General de Política Universitària les proposta es de les organitzacions sindicals perquè es tinguin en consideració.

Ja que el Ministre d'Universitats afirma en moltes qüestions que no pot respondre amb caràcter general ja que són competència de cada universitat en funció de l'autonomia universitària, des CSIF negociarem amb cada universitat i/o Comunitat Autònoma els assumptes que afecten les condicions laborals i salarials dels diferents col·lectius universitaris, PAS i PDI.

Nota important: se'ns ha informat que en els propers dies ens enviaran l'esborrany de l'Estatut del PDI per iniciar la seva negociació.

8 d'abril de 2020

  

CSIF

CSIF. Sector d'Universitats de Catalunya.  csif@upc.edu   Visitants .