<< Notícies
< Taxes

El Ministeri d'Universitats obre la porta a una reforma dels cobraments de taxes universitàries

CSIF


CSIF celebra que es materialitzi la seva reiterada demanda i per fi es derogui el sistema de forquilles per preus públics de matriculació en els ensenyaments universitaris que tantes diferències han provocat entre comunitats autònomes.

Davant la publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat de avui 6 de maig de 2020 de la disposició final sisena de l'RD Llei 17/2020, de 5 de maig, per la qual es dóna nova redacció a l'article 81.3.b) de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, CSIF vol manifestar el següent:

  1. Sol·licitem que en la negociació el nou model de preus públics i l'establiment de límits màxims que estableixi la Conferència General de Política Universitària, es tendeixi a certa homogeneïtzació en tot el territori nacional, tractant d'evitar la discrecionalitat de les comunitats autònomes a l'hora de fixar aquests preus tal com ha passat amb el sistema de forquetes. Tot això amb la finalitat de garantir la igualtat d'oportunitats de tots els ciutadans, amb independència del territori on resideixin o dels seus recursos econòmics, a l'hora d'accedir al sistema universitari espanyol.

  2. Esperem que aquest nou model suposi una rebaixa dels preus públics universitaris i no sigui el pretext per a una nova pujada dels mateixos, carregant una vegada més sobre les famílies l'esforç de donar una titulació universitària als seus fills. CSIF ha defensant la necessitat d'una baixada dels preus públics universitaris i una aposta decidida per part dels poders públics per un ensenyament públic i de qualitat, que ha de portar inexorablement, com s'ha defensat en la Ponència de Política Educativa 2019-2023 aprovada en el II Congrés del Sector Nacional d'Educació de CSIF celebrat a Madrid els dies 26 i 27 de novembre de 2019, a un increment i un nou model de finançament que permeti tenir a les Universitats uns recurs suficients i regulars per complir amb les funcions que la societat li encomana.


Text íntegre de la disposició final sisena. Modificació de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats.

“Es modifica el paràgraf b) de l'apartat 3 de l'article 81 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, que queda redactat com segueix:

1. b) Els ingressos pels preus públics per serveis acadèmics i altres drets que legalment s'estableixin. En el cas d'estudis conduents a l'obtenció de títols de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional, els preus públics i drets els fixarà la comunitat autònoma, dins dels límits màxims que estableixi la Conferència General de Política Universitària, i que estaran relacionats amb els costos de prestació de servei.

Així mateix, s'han de consignar les compensacions corresponents als imports derivats de les exempcions i reduccions que legalment es disposin en matèria de preus públics i altres drets. “


6 de maig de 2020

 

 

 

 

CSIF

CSIF. Sector d'Universitats de Catalunya.  csif@upc.edu   Visitants .