Notícies

Mesures urgents per a la reduccio de la temporabilitat l’ocupacio publica

CSIF


 

Carta a la Excma. Sra. síndica de greuges de Catalunya. 
Amb motiu de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat l’ocupació pública, el Govern de la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa els processos d’estabilització de personal funcionari interí i laboral en abús de temporalitat i de la mobilitat del personal de carrera o fix. Es tracta de cobrir de manera definitiva totes aquelles places que estan en frau de llei per la seva cobertura temporal de forma  ininterrompuda o no durant més de tres anys. Aquest fet ha comportat que el nivell de temporalitat en l’ocupació de l’administració autonòmica s’hagi situat en nivells superiors al 30%. A aquesta circumstància s’ha de sumar el fet, no menys important, d’un abús en les possibilitats de mobilitat dels funcionaris de carrera. Es tracta de professionals que, havent passat uns processos selectius ordinaris i tenint dret a la mobilitat tal com s’estableix a l’EBEP i a la llei 1/1997, no han pogut participar en un concurs de trasllats en molts anys. Per resoldre aquesta situació s’han iniciat els processos d’estabilització i de mobilitat, a saber:
  • Concurs de mèrits extraordinari per al personal funcionari de tots els cossos i per al personal laboral.
  • Concurs oposició per al personal funcionari de tots els cossos i per al personal laboral.
  • Promocions internes per al personal funcionari de carrera
  1. Convocatòries simultànies de concurs oposició per a tots els cossos:
    La convocatòria dels concursos oposició (convocatòries 600 de cossos generals i 650 cossos d’execució penal i 700 de categories professionals de personal laboral) especifica en el seu punt 7.1  que tots els cossos faran l’examen el mateix dia a la mateixa hora. Entenem que aquesta decisió vulnera o, com a mínim, restringeix drets de funcionaris de carrera i de funcionaris interins que han passat per diferents cossos de l’administració de la Generalitat de Catalunya. A saber:
  • Funcionaris de carrera: Hi ha molts funcionaris de carrera que no han pogut optar a una promoció interna en molts anys perquè l’administració no les ha convocades. Aquests, per poder progressar, i davant la manca de promocions internes o concursos de trasllats, en molts casos han optat per deixar la seva plaça en excedència per incompatibilitat o per interès particular per accedir a interinatges d’altres cossos.
  • Funcionaris interins que han treballat en diferents cossos: En el cas del personal interí en abús de temporalitat, el fet de no poder participar en processos selectius d’accés a la funció pública de manera estable ha fet que després d’anys en un cos per poder progressar hagin optat per places a altres cossos superiors, també en qualitat d’interins. Aquesta decisió que només respon a una voluntat de progrés dins l’administració pública els ha penalitzat en el concurs de mèrits d’estabilització realitzat amb anterioritat a aquest procés, ja que aquest només ha valorat l’experiència en el mateix cos objecte de la convocatòria.
Aquestes dues situacions són perfectament homologables als treballadors laborals de la Generalitat.Manca de convocatòria de promocions internes dels diferents cossos:

La secretaria de funció pública fa anys que no convoca promocions internes de manera regular a molts cossos, vulnerant l’article 59 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, i l’article 14.c del Reial decret legislatiu 5/2005, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic. Actualment, ha manifestat la intenció de convocar promocions internes a tots els cossos, però encara no n’ha convocat cap. Volem denunciar aquesta situació límit dels funcionaris de carrera de l’administració de la Generalitat de Catalunya.

Sergi Martínez
Responsable del Sector Autonòmic
Central Sindical Independent i de Funcionaris
CSIF Catalunya 
 
Barcelona, a 12 de gener de 2023

 

 

 

 

 

CSIF

CSIF. Sector d'Universitats de Catalunya.  csif@upc.edu   Visitants .