< Investigadors

L'AGÈNCIA ESTATAL D'INVESTIGACIÓ deixa a la estacada a part dels investigadors més vulnerables i precaris del sistema estatal de ciència.

CSIF


Els límits establerts per l'AEI per a les pròrrogues de contractes dels investigadors i treballadors de el Sistema de Ciència, Tecnologia i Recerca contractats mitjançant convocatòries púbiques dependents d'aquest organisme agreugen la seva situació de precarietat i suposen un dur greuge comparatiu.

Després de l'entrada en vigor de l'RDL 11/2020, es va establir la possibilitat de prorrogar els contractes de personal de convocatòries efectuades pels agents de finançament de el Sistema Estatal de Ciència, Tecnologia i Innovació (ampliat a la resta d'Administracions públiques a partir de l'RD 15/2020).

L'objectiu d'aquesta mesura, recollida en la disposició addicional tretzena d'aquest Reial decret, era pal·liar els efectes de les restriccions respecte a la mobilitat i accés a instal·lacions científiques no essencials en el desenvolupament de les investigacions vigents. En efecte, tot el personal de recerca s'ha vist afectat per l'entrada en vigor de l'Estat d'Alarma, que ha vingut a agreujar la ja de per si precària situació de la majoria d'aquests treballadors i això va fer necessari prendre mesures urgents.

Les condicions establertes van ser complementades i limitades per l'AEI en relació amb les seves pròpies convocatòries, que va establir com a límit per optar a la possibilitat de prorrogar fins a un màxim de cinc mesos aquests contractes que la seva finalització estigués prevista entre el 2 d'abril de 2020 i el 1 d'abril de 2021. com a resultat, tal com assenyalava l'Agència en la seva nota informativa de el 14 de maig de 2020 i en les ulteriors resolucions corresponents a cadascuna de les convocatòries afectades, només una petita part dels treballadors podria beneficiar-se d'aquesta mida.

Així, per exemple, dels més de 900 investigadors predoctorals contractats mitjançant ajudes corresponents a la convocatòria FPI 2016, només 175, menys del 20% del total, podran prorrogar els seus contractes per esmenar els problemes que aquesta situació ha provocat en el desenvolupament de les seves investigacions. En el cas d'aquests treballadors, que actualment estan en la seva última anualitat del contracte predoctoral (la durada màxima és de quatre anys), les incorporacions es van produir entre el 30 de març i el 30 d'abril de 2017, per la qual cosa és fàcilment deduïble que els que s'estan veient afectats negativament per aquesta limitació imposada per l'AEI són aquells investigadors predoctorals que es van incorporar al seu lloc de treball amb posterioritat a el 2 d'abril d'aquest any. És a dir, la majoria d'ells.

Si es comproven les dades publicades per l'Agència sobre el nombre de contractes prorrogables és possible detectar altres situacions similars, en què personal contractat a través d'una mateixa convocatòria i que ha experimentat els mateixos problemes que els seus companys, no va poder accedir a aquestes pròrrogues.

Aquest greuge comparatiu, que no pot justificar-se en base al que estableix el RDL 11/2020, en tant que ni imposa dates límit per a les convocatòries susceptibles d'acollir-se a aquesta possibilitat i indica clarament que "la durada total del contracte de treball i de seva eventual pròrroga podrà excedir els límits temporals màxims previstos a la Llei 14/2011, d'1 de juny", en lloc de suposar una solució d'enfortiment i recuperació de l'activitat científica en investigadora` sembla aprofundir encara més en la situació de precarietat i inestabilitat endèmica de el sistema. En aquest punt, des CSIF considerem que l'AEI està legislant per sobre de la llei al limitar aquest any a la fracció posterior a el 2 d'abril, deixant a la resta sense cobrir.

És més, algunes CCAA, com Galícia i la Rioja, ja han anunciat que aplicaran la possibilitat de pròrroga a tots els investigadors contractats mitjançant finançament autonòmic, sense importar el temps que resti per a la finalització d'aquests ja que s'entén que tots han patit la mateixa problemàtica i presenten les mateixes necessitats pel que fa a la recuperació de la seva activitat.

Resulta difícilment comprensible que des de l'Agència Estatal d'Investigació s'estiguin plantejant mesures completament diferents i més lesives per als joves investigadors. No podem permetre aquest maltractament cap als col·lectius més vulnerables, i per això que exigim que la possibilitat de prorrogar els contractes d'investigadors a càrrec de convocatòries d'aquest organisme i de la resta d'entitats públiques relacionades amb l'activitat investigadora s'estengui a tots els contractes de les convocatòries de Recursos Humans en vigor, independentment de les dates d'inici i finalització de la relació contractual entre empresari i treballador. S'evitaria així que investigadors contractats en una mateixa convocatòria perdin aquest dret.

El segon contracte dels Tècnics de Suport, en l'aire

El cas del Personal Tècnic de Suport contractat mitjançant les convocatòries de l'AEI resulta encara més complex a l'aplicar aquestes mesures, en tant que no està clar si es va a flexibilitzar la possibilitat d'accés al segon contracte de PTA en el cas que la nova convocatòria coincideixi amb les pròrrogues a què tenen dret. Si bé és cert que l'Agència ja ha anunciat quins són els potencials beneficiaris, encara no s'ha pronunciat al respecte. Aquesta incertesa hauria de resoldre el més aviat possible, permetent que si es dóna la situació que acabem de descriure aquests investigadors tinguin dret a sol·licitar aquest segon contracte, encara que hagin accedit a una pròrroga del primer.


Personal amb contractes temporals en els Organismes Públics d'Investigació.

En l'àmbit dels Organismes Públics d'Investigació del Ministeri de Ciència i Innovació, CSIF ha defensat en la Taula Delegada d'aquest ministeri que tots els contractes temporals associats a projectes d'investigació finançats per aquests organismes siguin també prorrogats en les condicions que estableix la disposició addicional 13 del RDL 11/2020.

2 de juny de 2020

 

 

CSIF

CSIF. Sector d'Universitats de Catalunya.  csif@upc.edu   Visitants .