< PDI Personal Docent i Investigador  

< Aneca

CSIF

CSIF DEMANA QUE l’ANECA REVISI ELS NOUS CRITERIS DE L’ACREDITACIÓ.


El RD 415/2015, de 29 de maig, indica que els criteris per a l’acreditació en cadascun dels àmbits científics es publicaran i revisaran periòdicament cada dos anys. Aquesta data referent es va superar al novembre de 2018.
 
L’entrada en vigor d’aquests nous criteris ha dificultat l’acreditació del professorat, sent aquesta disminució important en determinades àrees.
 
Per aquests motius, des de el CSI·F demanem que l’ANECA revisi aquests criteris i se li han realitzat algunes propostes de millora:

 1. Major valoració i reconeixement dels sexennis de recerca concedits, atès que aquests mèrits ja han estat sotmesos a una avaluació externa.

 2. Replantejar l’exigència i adequació de certs criteris en àrees amb taxes d’èxit molt baixes.

 3. Ponderar més i millor el temps de docència i gestió, ja que molts PDI amb un elevat encàrrec docent o bé aquells que tenen càrrecs de gestió imprescindibles per al funcionament de les universitat, veuen impedida una major dedicació a la recerca.

 4. Activació del procediment per a l’acreditació multidisciplinar. La Ciència i la Recerca cada cop són més transversals, motiu pel qual no s’ha de penalitzar a aquell PDI que la seva recerca es desenvolupa entre diferents àrees sense pertànyer a cap en exclusiva.

 5. Finalitzar amb la restricció del termini als darrers 10 anys, ja que aquesta limitació pot constituir una vulneració del principi d’igualtat donat que pot perjudicar a persones que hagin pogut estar en situació d’incapacitat temporal o que s’hagin hagut d’acollir als drets d’excedènci.

 6. Limitar el monopoli d’articles en JCR i acotar la desmesura en el nombre de publicacions exigides, atès que hi ha d’altres eines i bases de dades científiques prestigioses que també s’haurien de contemplar.

 7. Valoració de la qualificació i quantificació de la maternitat. El temps de maternitat s’hauria de computar com a temps de docència efectiva així com las diferents dedicacions en funció de la conciliació amb la vida real d’homes i dones en etapes de cura.
   
  Salutacions cordials
   
  5 abril 2019


 

CSIF

CSIF. Sector d'Universitats de Catalunya.  csif@upc.edu   Visitants .