< PDI Personal Docent i Investigador  

< Investigación

CSIF

Nous drets laborals per al personal investigador en la modificació de la Llei de la Ciència


Et recordem que el 7 de setembre va entrar en vigor la Llei 17/2022, del 5 de setembre, per la qual es modifica la llei 14/2011, de l'1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació. Accedeixhttps://www.boe.es/eli/es/l/2022/09/05/17/con
Des de CSIF, pensant en ajudar-te i en què estiguis informat, et presentem una breu síntesi dels nous drets laborals recollits a la reforma de la Llei de la Ciència:
 
1º ) Foment de la contractació per temps indefinit en l'àmbit de la investigació.
Exemple evident és el Contracte d'activitats cientificotècniques que millora el règim jurídic i la qualitat de la contractació temporal del personal dedicat a la ciència:
·       És un nou contracte indefinit per a personal de recerca (investigador, tècnic i de gestió).
·       Amplia les titulacions que donen accés al contracte.
·       L'article 23bis de la reforma de la Llei de la Ciència habilita la contractació laboral indefinida de personal de recerca (científic, tècnic i de gestió) a les entitats del sector públic, tant quan disposin de fons propis com de fons externs, siguin aquests públics o privats i d’origen nacional o estranger.
·       La Disposició Addicional 10, que va ser inclosa en la tramitació parlamentària del projecte de llei, modula el Reial decret llei 32/2021, de 28 de desembre (de reforma laboral), perquè en el cas dels fons europeus competitius la contractació de personal d'investigació en entitats públiques es realitzi mitjançant contractes per temps indefinit, i es pot recórrer al regulat a l'article 23bis, sense poder subscriure, en aquest supòsit, contractes de durada determinada.
 
2º) Carrera professional pública en l'àmbit de la R+D+i
Manifestada al nou Contracte d'accés de personal investigador doctor.
·       Es facilita l'accés a figures estables, laborals o funcionarials.
·       Augmenta la vigència del contracte d’accés a una durada de entre tres i sis anys.
·       És un contracte amb dedicació a temps complet.
·       Permet tasques docents de fins a 100 hores anuals.
·       Crea un nou certificat R3, d'investigador establert, que permet participar de la quota de reserva de places del 15% a les universitats públiques.
 
3º) Dret a indemnització per finalització de contractes.
·       Nova indemnització de 20 dies per any treballat en comptes dels 12 del contracte temporal i millors condicions per a antiguitat, sol·licitud d'hipoteques, etc.
·       L'augment de la indemnització de 12 a 20 dies suposa un increment del cost laboral només del 2,1% anual, l'equivalent a 8 dies d'indemnització més per any. Cal tenir en compte que a l'anterior model de contractes d'obra i servei ja es pagaven indemnitzacions de 12 dies. Tot i això, aquest augment de cost es veuria reduït considerablement ja que els contractes indefinits són gravats amb un 1,25% menys de quota empresarial a la Seguretat Social respecte al contracte temporal per obra i servei.
·       El dret a aquesta indemnització afectaria els contractes vigents a l'entrada en vigor de la reforma de la Llei de la Ciència i els nous realitzats a partir del 7 de setembre, siguin contractes pre-doctorals, contractes d'accés de personal investigador o contractes d'activitats científiques -tècniques.
 
10 de Novembre del 2022


 

CSIF

CSIF. Sector d'Universitats de Catalunya.  csif@upc.edu   Visitants .